აუდიტორული კომპანია

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ფინანსურის ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი წარმოადგენს ერთადერთ აღიარებულ და ხელმისაწვდომ საშუალებას, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის ყველაზე მაღალ ხარისხს.

საიმედო, უტყუარი აღრიცხვა და ანგარიშგება ეხმარება საწარმოს რესურსების ეფექტიანად განაწილებაში. არაადეკვატური აღრიცხვითა და ანგარიშგებით კი იჩქმალება რესურსების უყაირათო და უსარგებლო ხარჯვა, რაც, საბოლოო ჯამში, მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს მთელ საწარმოს (საზოგადოებას).

ფინანსური ანგარიშგებით დგინდება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტე და მისი შესაბამისობა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც თავის თავში მოიცავს:

  • კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის, საქმიანობის შედეგების (მოგება-ზარალი), ფულადი სახსრების მოძრაობისა და საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგების აუდიტს.
  • საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოების შესაბამისობის დადგენას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებისა და კრიტერიუმების მიმართ;

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ამოცანაა:

  • გამოავლინოს და შეაფასოს თაღლითობის ან შეცდომის მიზეზით გამოწვეული არსებითი უზუსტობები;
  • მოიპოვოს საკმარისი სათანადო აუდიტორული მტკიცებულებები იმის შესახებ, არსებობს თუ არა არსებითი უზუსტობა, შეფასებულ რისკებზე შესაბამისი რეაგირების პროცედურის განსაზღვრისა და ჩატარების გზით;
  • ჩამოაყალიბოს მოსაზრება ფინანსური ანგარიშგების შესახებ, მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებიდან გამომდინარე დასკვნის გათვალისიწნებით.

აუდიტის მიერ გამოთქმული მოსაზრების ფორმა დამოკიდებულია ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის შესაბამისი საფუძვლისა და კანონმდებლობის მოთხოვნებზე.

დასკვნის შედგენა ანგარიშგების შესახებ და აუდიტორის მიერ ინფორმაციის მიწოდება გამოვლენილი ფაქტების შესახებ, ასს-ების მოთხოვნათა დაცვით.

 

ფლეშ სიახლეები

ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი პროფესიონალთა ჯგუფია.გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

 6 სტუმარი